28,259 triệu kWh

  • 18/01/2022

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021, bằng 2,49% sản lượng điện thương phẩm, tăng 11,34% so với năm 2020.

Chi tiết...


34,963 triệu kWh

  • 13/12/2021

Là sản lượng điện tiêt kiệm trên địa bàn tỉnh Cà Mau lũy kế 11 tháng năm 2021, đạt 2,37% sản lượng điện thương phẩm.

Chi tiết...


2.961 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm dùng 1/3 lượng điện cả nước

  • 01/12/2021

Sản lượng điện mà 2.961 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong cả nước tiêu thụ năm 2020 là 72 tỷ kWh.

Chi tiết...


22,35 triệu kWh

  • 19/11/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm 10 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đạt 2,41% sản lượng điện thương phẩm và đạt 93,37% kế hoạch năm.

Chi tiết...


Hơn 18,820 triệu kWh

  • 18/09/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 8 tháng của năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tương ứng 2,49% sản lượng điện thương phẩm, tăng 12,97% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi tiết...