Các doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc tăng cường tiết kiệm năng lượng

  • 31/08/2021

Trung tâm Phát triển Công thương tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể từ tư vấn xây dựng chính sách hỗ trợ đến đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cá nhân, tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Chi tiết...


Vĩnh Phúc: Đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng

  • 04/12/2020

Để tiếp tục thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp tiết kiệm điện năng trong giai đoạn 2020 - 2025.

Chi tiết...