237,5 triệu kWh

  • 15/10/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lũy kế 9 tháng năm 2021, tương đương 2,2% sản lượng điện thương phẩm của tỉnh.

Chi tiết...


Đồng Nai: 8 tháng năm 2021, tiết kiệm điện hơn 215 triệu kWh

  • 09/09/2021

Công ty TNHH MTV Điện lực (PC) Đồng Nai cho biết, trong tháng 8/2021, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Đồng Nai đạt hơn 24 triệu kWh. Lũy kế 8 tháng của năm 2021, sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 215 triệu kWh, tương đương 2,2% sản lượng điện thương phẩm.

Chi tiết...


163 triệu kWh

  • 28/07/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2021.

Chi tiết...


Hơn 79 triệu kWh

  • 13/05/2021

Là sản lượng điện mặt trời mái nhà phát lên lưới tháng 4/2021 tại tỉnh Đồng Nai. 

Chi tiết...


Hơn 69 MWp

  • 18/11/2020

Là tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà của 2.225 khách hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, lũy kế 10 tháng của năm 2020.

Chi tiết...


80 MWp

  • 20/10/2020

Là tổng công suất điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo số liệu của Công ty Điện lực (PC) Đồng Nai.

Chi tiết...


7 tháng đầu năm 2020, hơn 1.500 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Đồng Nai

  • 11/08/2020

Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai), 7 tháng đầu năm 2020, PC Đồng Nai đã phát triển được 1.105 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), tổng công suất lắp đặt là 24,6 nghìn kWp (đạt 54% kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao).

Chi tiết...


40.569 kWp

  • 17/06/2020

Là tổng công suất lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tính đến hết tháng 5/2020.

Chi tiết...