UBND tỉnh Trà Vinh ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 12/3, UBND tỉnh Trà Vinh có văn bản số 1761/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh, với nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Nhân viên Công ty Điện lực Trà Vinh phát tờ rơi tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm cho công nhân Khu công nghiệp Long Đức tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Đặng Huy Hoàng.

Theo đó, trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn tỉnh phấn đấu tiết kiệm từ 5 - 7% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh; đến năm 2025 phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5%; 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ); 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định...

Để đạt được các mục tiêu trên, các nội dung được UBND tỉnh chú trọng, bao gồm: Tích cực tuyên truyền phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức của cộng đồng, thúc đẩy sử dụng NLTK&HQ; nâng cao vai trò quản lý nhà nước về sử dụng NLTK&HQ; thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng đô thị, công trình công cộng; tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các tòa nhà, cơ quan công sở; hay trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ...

Tổng nguồn vốn thực hiện kế hoạch là gần 6,7 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương và địa phương là hơn 3,1 tỉ đồng, còn lại là nguồn đóng góp, ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai nội dung kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh về kết quả thực hiện; xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; khen thưởng và đề xuất UBND tỉnh, Bộ Công Thương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Các đơn vị quản lý kinh doanh mua bán điện trên địa bàn tỉnh cũng được giao đẩy mạnh việc thực hiện giảm tổn thất điện năng trong từng giai đoạn theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm; hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả. Hằng năm, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị và báo cáo kết quả về Sở Công Thương theo dõi, tổng hợp.

Chi tiết văn bản xem file đính kèm

TraVinh_signed_1761QDubnd.pdf