UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030

UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 6/1/2020 ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2030.

Mục tiêu tổng quát:

- Thống kê tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (cấp tỉnh), các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các doanh nghiệp và các hộ gia đình; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các cơ sở phân phối các thiết bị điện trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền công tác tiết kiệm điện đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Tạo nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. 

 - Từng bước khắc phục sự lãng phí trong sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, cải thiện đời sống người lao động và bảo vệ môi trường.

Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu đến 2025: Đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 5,0 đến 7,0% so với sản lượng điện thương phẩm; giảm tổn thất điện năng dưới 5,0%; đạt 60% trường học có hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

Khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời trong các tòa nhà, khách sạn và các hộ gia đình. Phấn đấu đến năm 2025, các thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được thay thế bằng các thiết bị đã được dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương. Khuyến khích việc đầu tư xây dựng các nhà máy sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng sinh khối, năng lượng mặt trời, thủy điện…

Mục tiêu đến 2030: Đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 8,0 đến 10,0% so với sản lượng điện thương phẩm; giảm tổn thất điện năng dưới 4,8%; đạt 100% trường học có hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đạt 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả… 

Quyết định số 34 xem trong file đính kèm

QD34QN.pdf