UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 1328/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2030.

 

Các nội dung được UBND tỉnh Phú Thọ chú trọng triển khai hiệu quả kế hoạch sử dụng NLTK&HQ:

- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về sử dụng NLTK&HQ.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng NLTK&HQ.

- Sử dụng NLTK&HQ trong công nghiệp; nông nghiệp; xây dựng, chiếu sáng công cộng; giao thông vận tải; trong các công trình, tòa nhà của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; trong gia đình.

- Thực hiện các biện pháp giảm tổn thất điện năng trong điều hành cung ứng điện, quản lý nhu cầu điện.

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; hợp tác quốc tế về sử dụng NLTK&HQ.

Thời gian thực hiện kế hoạch được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2020 - 2025); giai đoạn 2 (2026 - 2030).

Theo đó, đến năm 2025, Phú Thọ phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 3 - 5% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh; giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 5,5%; 100% doanh nghiệp vận tải trọng điểm có chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện, giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng; 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ); 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định...

Đến năm 2030, phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh; giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 5%; đạt 100% cơ sở phổ thông có hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử dụng NLTK&HQ.

Kinh phí dự kiến thực hiện chương trình giai đoạn 2020 – 2025 là 38 tỷ 510 triệu đồng; giai đoạn 2026 – 2030 là 63 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cấp và nguồn huy động hợp pháp khác.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch; chủ trì giám sát, đôn đốc, kiểm tra hoạt động triển khai, kết quả của từng cơ quan, đơn vị; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Công Thương; theo dõi, rà soát cơ chế, chính sách, đề xuất UBND tỉnh ban hành cho phù hợp điều kiện thực tế từng giai đoạn và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương là đầu mối triển khai thực hiện kế hoạch trên.

Các Sở, ban, ngành có liên quan, Công ty Điện lực Phú Thọ và UBND các huyện, thành, thị phối hợp thực hiện tốt các nội dung tiết kiệm năng lượng thuộc lĩnh vực quản lý.

Chi tiết văn bản xem file đính kèm

PhuTho_1328_kh-ubnd.pdf