Tổ chức xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 5048 /BTNMT-TCMT gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam là Giải thưởng chính thức, duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Giải thưởng được xét tặng 02 năm một lần nhằm động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Để việc xét tặng Giải thưởng Môi trường năm 2017 đảm bảo chặt chẽ, khách quan, chính xác và kịp thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức một số hoạt động.

Một là, tuyên truyền rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong cả nước về Giải thưởng quy định tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lồng ghép tuyên truyền về Giải thưởng với các sự kiện môi trường khác như: Ngày Đất ngập nước thế giới, Giờ trái đất, Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới,...

Hai là, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường lập hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng theo mẫu quy định tại Thông tư 62/2015/TT-BTNMT. Các Bộ quản lý ngành hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ và có ý kiến xác nhận vào bản báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân và cộng đồng thuộc địa bàn quản lý trước khi gửi về Cơ quan thường trực xét tặng Giải thưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường là Tổng cục Môi trường.

Hồ sơ xét tặng Giải thưởng phải đảm bảo đầy đủ, đúng quy định bao gồm: Bản đăng ký tham dự theo mẫu; báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng, các tài liệu, hình ảnh, băng, đĩa mềm chứng minh về thành tích; 02 ảnh cỡ 4 x 6 của cá nhân, biểu tượng của tổ chức. Đối với tổ chức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, phải có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, kết quả quan trắc chất phát thải và các thành phần môi trường.

Hồ sơ xét tặng Giải thưởng theo mẫu và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Tổng cục Môi trường trước ngày 30/3/2017 theo địa chỉ: Tổng cục Môi trường, số 10, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội. Hồ sơ không hợp lệ hoặc nộp sau thời hạn quy định sẽ không được xét tặng Giải thưởng.

Lễ trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam được tổ chức trang trọng vào dịp Ngày môi trường thế giới (ngày 05/6/2017). Các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đoạt giải sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được mời đến nhận Giải thưởng.

Cơ quan thường trực xét tặng Giải thưởng sẽ không thông báo kết quả đến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng không được Giải thưởng. Thông tin về việc xét tặng Giải thưởng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: http://www.monre.gov.vn và Tổng cục Môi trường: http://www.vea.gov.vn


  • 15/11/2016 10:04
  • Lưu Hiền