Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương tại văn bản số 679/ATMT-BVMT ngày 11/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng từ nay đến ngày 15/6/2022.

EVN yêu cầu các đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022. Nguồn ảnh: Internet

Theo đó, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích hoặc đưa lên màn hình điện tử tại trụ sở đơn vị từ ngày 01/6/2022 đến ngày 08/6/2022 các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022: “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”; “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.

Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, tổ chức các hoạt động thiết thực: hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 theo hướng hiệu quả, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức, hình thức truyền thông, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng...