Thanh Hóa thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2022

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 7215/UBND-CN về việc thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2022.

Thanh Hóa yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm điện. Nguồn ảnh: Internet.

Với mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện; Xây dựng, ban hành và kiểm tra, giám sát các nội quy, quy định sử dụng điện tiết kiệm tại các cơ quan, công sở, các đơn vị chiếu sáng công cộng trên địa bàn quản lý; xây dựng, ban hành quy chế về mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trong đơn vị theo danh mục tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa: Phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, hoạt cảnh, chương trình truyền thanh, truyền hình dưới nhiều hình thức sinh động, phù hợp về tiết kiệm điện; dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các tháng mùa khô hàng năm.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp, tạo điều kiện để Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, dành thời gian hợp lý trong các chương trình ngoại khóa để phổ biến nội dung về cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với Điện lực địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá chương trình DR (điều chỉnh phụ tải điện) đến các khách hàng sử dụng điện để các khách hàng hiểu rõ hơn về chương trình, biết được các quyền lợi của khách hàng khi tham gia vào chương trình DR; phối hợp với Điện lực địa phương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sử dụng điện lớn (có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên) trên địa bàn tham gia ký thỏa thuận điều tiết phi thương mại (DR) với Công ty Điện lực Thanh Hóa; thực hiện tiết giảm công suất sử dụng điện theo thỏa thuận điều chỉnh phụ tải đã ký giữa khách hàng và điện lực để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện...

Chi tiết văn bản xem file đính kèm

7215.pdf