Quảng Trị tăng cường tiết kiệm điện

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành công văn số 2389/UBND-CN, ngày 2/6/2020, về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 26/10/2010; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 25/3/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo các quy định hiện hành; phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm; đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện; tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia...

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện:

- Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải; tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, các dạng năng lượng mới, hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm.

- Tuyên truyền, khuyến khích các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng, thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. Tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Quảng Trị trong trường hợp thiếu điện.

- Chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm điện theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; hàng năm tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.

Chi tiết công văn 2389 xem file đính kèm

 

CV2389.pdf


  • 09/06/2020 03:02
  • Bùi Long