Phê duyệt Danh mục thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 1788/QĐ-BCT ngày 23/5/2018 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.

Theo đó, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương có nhiệm vụ tuyển chọn các tổ chức cá nhân có đủ năng lực tham gia thực hiện nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020.

Nội dung cụ thể như sau: Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ trong năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp…

Chi tiết Quyết định xem file đính kèm.

quyetdinh1788pheduyetdanhmuc.pdf