Ninh Bình: Phấn đấu đến năm 2022 đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 2,5%

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2030; mục tiêu đến năm 2022, Ninh Bình sẽ đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 1,5 - 2,5% tổng tiêu thụ năng lượng.

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2022, áp dụng với mọi đối tượng bao gồm các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt việc xây dựng các biện pháp khuyến khích ứng dụng công nghệ và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Sở Công Thương Ninh Bình thực hiện hướng dẫn, phổ biến, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng thực hiện tiết kiệm năng lượng theo quy định, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết kịp thời nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc; chủ trì thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư, lắp đặt, cải tạo, sản xuất phương tiện thiết bị, quy trình công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sản xuất, thương mại và các hộ gia đình.

Cùng với đó, Trung tâm thuộc Sở triển khai dự án, mô hình về tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kỹ thuật trong việc thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp.

Cũng theo kế hoạch, tỉnh Ninh Bình sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng và thực hiện tốt Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới Luật. Đồng thời, xây dựng, ban hành các văn bản quy định về cơ chế, chính sách của tỉnh, với các nội dung cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn; giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp tùy từng loại sản phẩm và quy mô sản xuất.

Đặc biệt, Ninh Bình đưa ra mục tiêu đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; quản lý nhu cầu sử dụng điện, đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện; duy trì và hoạt động có hiệu quả đơn vị tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.


  • 23/04/2021 03:34
  • Thanh Huyền