Nghệ An ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 16/6/2021 triển khai thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 10/3/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 55 – NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Nguồn ảnh: Internet

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An đã đưa ra các mục tiêu cụ thể như cung cấp đủ nhu cầu năng lượng của tỉnh, đáp ứng cho các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (giai đoạn 2021 - 2030), góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu điện các năm theo quy hoạch được phê duyệt, ưu tiên các địa bàn khu vực biên giới.

Theo Kế hoạch này, Nghệ An cũng ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới hợp lý, phù hợp với tiềm năng địa phương, đề xuất Bộ Công Thương xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định đảm bảo tổng cung cấp năng lượng sơ cấp quốc gia đạt mục tiêu khoảng 15 - 20% vào năm 2030; 25 - 30% vào năm 2045; xây dựng hệ thống lưới điện hiện đại, thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực…; tỉ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045...

Chi tiết Kế hoạch 330/KH-UBND xem file đính kèm

KH330.pdf