Năng lượng tái tạo được ưu tiên phát triển trong Quy hoạch điện VIII

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1264/QĐ-TTg, ngày 1/10/2019 về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Thủ tướng yêu cầu Quy hoạch điện VIII phải đảm bảo phát triển cân đối giữa các vùng, miền, cân đối giữa nguồn và phụ tải; ưu tiên phát triển hợp lý nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo; sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; phát triển lưới điện hiện đại, thông minh và lưới điện liên kết với các quốc gia láng giềng; phát triển thị trường điện và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển điện lực; phát triển điện lực thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo sự phát triển bền vững và phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Nội dung Quy hoạch điện VIII gồm 03 tập:

Tập I: Thuyết minh chung;

Tập II: Các Phụ lục tính toán trình bày các thông số đầu vào, các kết quả tính toán dự báo phụ tải; kết quả tính toán của chương trình phát triển nguồn điện, chương trình phát triển lưới điện; kết quả tính toán của phân tích kinh tế tài chính;

Tập III: Các bản vẽ mô tả địa lý của hệ thống điện quốc gia trong thời kỳ quy hoạch.

Thủ tướng yêu cầu thời hạn thực hiện lập quy hoạch trong thời gian 12 tháng kể từ khi nhiệm vụ Quy hoạch điện VIII được phê duyệt và lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Chi tiết Quyết định số 1264/QĐ-TTg xem file đính kèm.

quyhoachphattriendienVIII.pdf