Khánh Hòa tăng cường tiết kiệm điện

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa mới đây đã ban hành văn bản 857/SCT-QLNL đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Sở Công Thương đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh xây dựng và đưa các chỉ tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt và rà soát các dự án đầu tư, mua sắm công, triệt để tuân thủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước; giám sát chi phí sử dụng điện trong chi thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định mức tiết kiệm điện của Chỉ thị. 

Sở Công Thương cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg theo phạm vi trách nhiệm của mình. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền liên tục, rộng rãi để người dân biết, thực hiện việc tăng cường tiết kiệm điện.

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa chủ động phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp về tiết kiệm điện đến người dân, khách hàng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện. Thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện. Tổ chức khen thưởng và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm.

Chi tiết VB857 xem file đính kèm

 

VB857.pdf


  • 15/06/2020 02:33
  • Bích Ngọc