Hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành Thông tư số 19/TT-BNNPTNT ngày 15/3/20103 về hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; chăn nuôi và thú y; thủy lợi; lâm nghiệp, diêm nghiệp…

Theo đó, Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối là đầu mối thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ về các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Chủ trì xây dựng, và trình Bộ phê duyệt kế hoạch thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Các cục, vụ, tổng cục, trung tâm trực thuộc bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2013.

TT 19.doc


  • 22/03/2013 04:17
  • PV