Hà Nội triển khai chương trình phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 7/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguồn tài nguyên và năng lượng được tiết kiệm tối đa với kiến trúc xanh. Nguồn ảnh: Internet

Theo nội dung Kế hoạch, UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện 4 chương trình để phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2021 – 2030, gồm:

- Phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai các chương trình, dự án thí điểm ứng dụng công nghệ, vật liệu mới nhằm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro đô thị (Atlas đô thị và khí hậu).

- Bổ sung lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào quy hoạch vùng và quy hoạch đô thị.

- Thực hiện kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các yêu cầu, nhiệm vụ theo nội dung Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030” theo Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch xây dựng và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao phó. Bên cạnh đó, bám sát, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và nội dung chương trình được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 438/QĐ-TTg, gắn trách nhiệm thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; bảo đảm tuân thủ đúng kế hoạch, phương pháp, đạt kết quả mục tiêu đề ra…