Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND (ngày 25/2/2020) về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ((NLTK&HQ) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, Hà Nội sẽ hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong quản lý, vận hành đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Phổ biến để nhân rộng các mô hình điển hình TKNL trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hà Nội giao chỉ tiêu phấn đấu đạt mức TKNL năm 2020 từ 1,4% - 2,2% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu; đồng thời hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp tham gia các hội chợ, hội thảo, triển lãm về tiết kiệm năng lượng để tiếp cận các nhà cung cấp, đối tác đầu tư và khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, TKNL; xã hội hóa công tác đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ TKNL tại cơ sở.

Kinh phí thực hiện Chương trình trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 khái toán là 22,4 tỷ đồng. Trong đó nguồn ngân sách Thành phố 15,94 tỷ đồng trích từ phần kinh phí chi sự nghiệp kinh tế; nguồn kinh phí hỗ trợ, đóng góp hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân 6,46 tỷ đồng.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng NLTK&HQ của thành phố thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Giao Sở Xây dựng tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng trong xây dựng mới và cải tạo lại các tòa nhà có quy mô lớn; triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà; chủ trì, hướng dẫn các chủ đầu tư lắp đặt, sử dụng các loại dèn LED đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có kinh phí đầu tư hợp lý và giảm điện năng tiêu thụ trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Giao Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Thành phố cũng giao các sở, ban ngành liên quan tích cực thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng NLTK&HQ. Tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, các sở ngành, các quận, huyện, thị xã và các tổ chức đoàn thể chính trị sớm xây dựng kế hoạch sử dụng NLTK&HQ của địa bàn, tổ chức mình; xây dựng và triển khai tốt công tác tuyên truyền, phô biến nâng cao nhận thức của cộng đồng, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và thành phố về sử dụng NLTK&HQ trên địa bàn thành phố.

Chi tiết Kế hoạch trong file đính kèm

KH42_ubndhanoi2020_sudungNLTKHQ.pdf