Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện năm 2019

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND (ngày 8/4/2019) về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố năm 2019.

Công nhân EVNHANOI kiểm tra thông số máy biến áp tại huyện Mỹ Đức - Ảnh: Đinh Liên

Theo đó, TP Hà Nội xây dựng và triển khai đồng bộ các chương trình tuyên truyền; tăng cường giáo dục cộng đồng, giáo dục trong các cơ sở đào tạo về các nội dung, lợi ích của việc thực hiện Chương trình quốc gia về DSM trên địa bàn thành phố. Sử dụng đồng bộ các phương tiện thông tin, truyền thông phù hợp để tăng cường nhận thức cho người dân, khách hàng sử dụng điện và các đơn vị điện lực đối với Chương trình quốc gia về DSM và Kế hoạch của Thành phố.

Tiếp tục triển khai rộng rãi, quảng bá, khuyến khích sử dụng đèn compact - LED tiết kiệm điện trong các công trình xây dựng và chiếu sáng đô thị; sử dụng các thiết bị điện tử, điện lạnh công nghệ mới hiệu suất cao và tiết kiệm điện, công tơ biểu giá điện theo thời gian... Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đặc biệt cho các bộ phận, các đơn vị quản lý, triển khai Chương trình quốc gia về DSM; ứng dụng, lắp đặt các hệ thống, trang thiết bị hiện đại tại các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện theo quy định; đôn đốc, giám sát, kiểm tra hoạt động triển khai, kết quả của từng nhiệm vụ; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo theo quy định.

UBND TP Hà Nội giao Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các đề án, chương trình về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố theo kế hoạch được phê duyệt.

Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện phù hợp với khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm, lộ trình cụ thể thực hiện đảm bảo đồng bộ với các mục tiêu cảu Chương trình quốc gia về DSM.

Thực hiện đầu tư, nâng cấp hệ thống điện, hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến, hệ thống công tơ đọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa để thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về DSM trên địa bàn thành phố.

Chi tiết Kế hoạch có trong file đính kèm.

 

Kehoach86UBNDHaNoi2019.pdf