Hà Nội: Phấn đấu tiết kiệm từ 1 đến 1,4% mức tiêu thụ năng lượng

Năm 2021, Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội đề ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng từ 1 đến 1,4% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu...

Ước sản lượng điện tiết kiệm đến hết năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội là 430 triệu kWh xấp xỉ 2,04% lượng điện thương phẩm. Nguồn ảnh: Internet

Theo Báo cáo số 46/BC-BCN của Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội, năm 2020, việc triển khai Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội đã góp phần tiết kiệm 167,6 kTOE, đạt 2,16% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.

Kết quả đã đạt được mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 25/2/2020, của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Trong đó, ước sản lượng điện tiết kiệm đến hết năm 2020 là 430 triệu kWh xấp xỉ 2,04% lượng điện thương phẩm, tương đương 870 tỷ đồng.

Năm 2021, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố, Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; chuyển đổi thị trường về hiệu suất năng lượng.


  • 30/12/2020 04:48
  • Thảo Nguyên