Đồng Nai tăng cường kiểm tra thực hiện tiết kiệm điện

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Công văn số 16271/UBND-KTN về việc tăng cường và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai có kế hoạch tận dụng và huy động các nguồn lực triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà để giảm tiêu thụ điện năng từ hệ thống điện lưới quốc gia. Nguồn ảnh: Internet 

Công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại VB 6561/UBND-KTN của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg tăng cường TKĐ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; phối hợp với điện lực địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ hằng năm tại các cơ quan, đơn vị hành chính; xây dựng và ban hành nội quy thực hành tiết kiệm điện trên cơ sở tắt khi không cần thiết, sử dụng điều hòa tiết kiệm, dần chuyển sang các thiết bị tiết kiệm điện.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu phổ biến nội dung tiết kiệm điện đến người lao động và đưa nội dung thực hành tiết kiệm điện vào đánh giá mức độ hoàn thành công việc hằng năm; tận dụng và huy động các nguồn lực triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà để giảm tiêu thụ điện năng từ hệ thống điện lưới quốc gia....

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Công Thương tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm điện trong năm của các ngành nghề, đơn vị gửi về Văn phòng UBND tỉnh đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện cho năm 2022.