Đồng Nai: Chỉ thị số 19/CT - UBND về việc phát triển năng lượng sạch

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc phát triển năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị Sở Công Thương tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng tiềm năng của tỉnh về năng lượng tái tạo, tham mưu UBND tỉnh thực hiện chiến lược phát triển năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh theo các mục tiêu và giai đoạn của Quyết định 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…Tăng cường công tác thanh kiểm tra tình hình sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ sở này áp dụng các công nghệ mới hiệu suất cao, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các dự án đầu tư năng lượng mới, năng lượng tái tạo, đề xuất tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện thu hút đầu tư đối với các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư tại tỉnh Đồng Nai về lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng công tác đánh giá tác động của môi trường theo phân cấp đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án năng lượng trọng điểm; chủ trì tham mưu UBND tỉnh các dự án xử lý rác thải kết hợp phát điện hoặc thu gom nhiệt, các dự án xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các công nghệ mới, sử dụng nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo thân thiện môi trường tham mưu UBND tỉnh; Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện thanh kiểm tra các doanh nghiệp về công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị nhằm hạn chế việc sử dụng các dây chuyền, thiết bị cũ kỹ, lạc hậu tổn hao nhiều năng lượng nhưng hiệu suất thấp không thân thiện với môi trường…

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện; Triển khai các chương trình tiết kiệm điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam tổ chức; Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ thông tin cho các đơn vị tư vấn của chủ đầu tư các dự án năng lượng sạch trên địa bàn. Vận động khách hàng sử dụng điện năng lớn như sản xuất xi măng, sắt, thép… chuyển giao công nghệ mới nhằm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.

Xem chi tiết Chỉ thị tại file đính kèm.

Chithi19tinhDongNaiphattriennangluongsach.pdf