Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch 1302/KH-UBND triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”.

Điện Biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Điện Biên tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa; tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh,...

Đề án cũng tập trung tuyên truyền những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.

Mục tiêu chung của Đề án là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ các bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư trong phòng, chống rác thải nhựa. Qua đó, nhằm thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa.

Mục tiêu cụ thể là người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trong công tác phòng, chống rác thải nhựa; chú trọng tuyên truyền cho người dân về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, thay đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa từ đó nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên, môi trường biển đảo; người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa; xây dựng và triển khai hình thành mạng lưới truyền thông cấp cơ sở và các phong trào phòng chống rác thải nhựa rộng khắp trong toàn tỉnh...


  • 12/05/2021 09:13
  • Thảo Nguyên