Bộ tài liệu hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2020-2025

Bộ Công Thương đã ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2020-2025.

Bộ tài liệu được soạn thảo với sự hỗ trợ của Chương trình Hợp tác Đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch, giúp 63 tỉnh thành của Việt Nam thống kê việc sử dụng năng lượng và xây dựng kế hoạch hành động của địa phương nhằm triển khai các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ tài liệu hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2020-2025 gồm: Mẫu xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn xây dựng và Công cụ Excel.

1. Mẫu xây dựng kế hoạch 

2 Hướng dẫn xây dựng

3. Công cụ Excel