Bình Phước ra chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện năm 2013

Nhằm chủ động xây dựng kế hoạch và các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn điện, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vừa có Chỉ thị số 04/CT-UBND (ký ngày 22/3/2013) về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2013 trên địa bàn.

Theo đó, Tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT của liên Bộ Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập...

Xem toàn bộ Chỉ thị trong file đính kèm.

chi thi 04(1).pdf


  • 22/04/2013 09:53
  • Ngọc Thọ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét