Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Bảo vệ ngôi nhà chung
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
Hành động 365 ngày
Tiết kiệm điện - Tiết kiệm ngân quỹ gia đình và tài nguyên quốc gia Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ và gìn giữ "ngôi nhà chung"
.
Cuộc thi truyền thông về tiết kiệm điện trong nhóm Đồng nghiệp EVN năm 2022

Cuộc thi truyền thông về tiết kiệm điện trong nhóm Đồng nghiệp EVN năm 2022

Cuộc thi dành cho toàn thể CBCNV EVN là thành viên của nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN nhằm tìm kiếm những tác phẩm video clip, infographic, tranh vẽ minh họa tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; phản ánh về các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hành tiết kiệm điện. Đây cũng là hoạt động khuyến khích tăng cường tương tác trong nhóm, tăng cường sự trao đổi và lan tỏa giữa các CBCNV EVN về tuyên truyền, thực hành tiết kiệm điện, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.